එක් අවුරුදු සීමාවාසික වෛද්‍ය පුහුණුවේ 2023/24 පළමු කණ්ඩායමේ අවසන් පුහුණු වැඩසටහන ( 2024.01.27 සිට 2024.02.01 දක්වා)

එක් අවුරුදු සීමාවාසික වෛද්‍ය පුහුණුවේ 2023/24 පළමු කණ්ඩායමේ අවසන් පුහුණු වැඩසටහන ( 2024.01.27 සිට 2024.02.01 දක්වා)