දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වූ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනේ පළමු අදියර

දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වූ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනේ පළමු අදියර

(සම්බාහන පුහුණු වැඩසටහන) 2024.01.23 සිට 2024.01.26 දක්වා පවත්වන ලදී