දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වූ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනේ පළමු අදියර

(සම්බාහන පුහුණු වැඩසටහන) 2024.01.23 සිට 2024.01.26 දක්වා පවත්වන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *