ප්‍රතිකාර තුළින් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය නංවාලීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග

ප්‍රතිකාර තුළින් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය නංවාලීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග රට තුළ පැන නැගී ඇති ආර්ථික අර්බුධය හමුවේ ඇති විය හැකි ඖෂධ හිඟය තුළින් ජනතාව පීඩාවට පත්වීම වළකනු පිණිස දේශීය වෛද්‍ය…

2.1 Brief history The Indigenous Medicine Development Project was launched in 1984 by the World Health Organization and UNICEF on an agreement reached at the 30th Alma Ata Conference. As the second phase of the project, all training programs related to the field of indigenous medicine were handed over to the National Institute of Indigenous Medicine (NITM). The National Institute of Indigenous Medicine was established in April 1991 on the premises of the Borella Ayurveda Hospital as the only National Institution in Sri Lanka to educate and train the medical staff and other staff in the field of Traditional and Ayurvedic Medicine. Later, established on 03.10.1996 in the new building constructed at Navinna, Maharagama.